Algemenevoorwaarden

Algemene voorwaarden Lastminutekoeriers

ARTIKEL 1. |  DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bedingen niet anders voortvloeit.

 1. Lastminutekoeriers: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Bisonspoor 1211, 3605KZ te Maarssen, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 77658213.
 2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Lastminutekoeriers een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Overeenkomst/opdracht: iedere tussen Lastminutekoeriers en de opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst waarmee Lastminutekoeriers zich jegens de opdrachtgever heeft verbonden tot het vervoeren van zaken over de weg.
 4. Zending: een zaak dan wel het geheel van zaken dat door of namens Lastminutekoeriers gelijktijdig wordt vervoerd en bestemd is voor één ontvanger.
 5. Website: www.lastminutekoeriers.nl.
 6. CMR-verdrag: het verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (Geneve 1956).
 7. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie op te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals e-mailcommunicatie.

ARTIKEL 2. |  ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Lastminutekoeriers en iedere tot stand gekomen overeenkomst. In geval de overeenkomst betrekking heeft op internationaal vervoer van zaken over de weg, is naast deze algemene voorwaarden, het CMR-verdrag van toepassing. Indien en voor zover bij internationaal vervoer het bepaalde in deze algemene voorwaarden afwijkt van het bepaalde in het CMR-verdrag, prevaleert het bepaalde in het CMR-verdrag. Voorts zijn, voor zover daarvan in deze algemene voorwaarden niet wordt afgeweken, de Algemene Vervoerscondities 2002 van toepassing op binnenlands wegvervoer.
 2. Voor zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de algemene of andersluidende voorwaarden van de opdrachtgever niet op de overeenkomst van toepassing.
 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Vernietiging of nietigheid van één of meer van de onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. |  AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Elk aanbod van Lastminutekoeriers is vrijblijvend. Tenzij in het kader van een reeds tussen partijen bestaande verbintenis uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is Lastminutekoeriers nimmer verplicht een opdracht te aanvaarden c.q. een zending te accepteren.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vervoert Lastminutekoeriers uitsluitend zendingen met een gewicht tot en met 500 kilogram.
 3. Zendingen dienen door de opdrachtgever per e-mail, via het aanmeldformulier op de website dan wel telefonisch te worden aangemeld. Lastminutekoeriers is, tenzij in het kader van een reeds tussen partijen bestaande verbintenis uitdrukkelijk anders is overeengekomen, pas gebonden aan een opdracht vanaf het moment dat hij de opdracht heeft bevestigd.
 4. Indien de opdrachtgever de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De opdrachtgever is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.

ARTIKEL 4. |  VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

 1. Indien Lastminutekoeriers de opdracht schriftelijk aan de opdrachtgever bevestigt, wordt geacht dat deze bevestiging de overeenkomst juist en volledig weergeeft. De opdrachtgever is gehouden Lastminutekoeriers zo spoedig mogelijk als voor de uitvoering van de opdracht is vereist, alle daarvoor relevante gegevens en bescheiden aan Lastminutekoeriers te verstrekken, op de door Lastminutekoeriers voorgeschreven wijze. In het bijzonder is de opdrachtgever verplicht Lastminutekoeriers omtrent de zending, alsmede omtrent de behandeling daarvan, tijdig al die opgaven te doen en bescheiden te verstrekken waartoe hij in staat is of behoort te zijn en waarvan hij weet of redelijkerwijs behoort te weten dat zij voor de uitvoering van de opdracht van belang zijn.
 2. De opdrachtgever is voorts gehouden:
 • de zending op de overeengekomen plaats, tijd en wijze ter beschikking van Lastminutekoeriers te stellen;
 • elk individueel stuk dat van de zending deel uitmaakt, duidelijk en doelmatig te adresseren;
 • de vrachtbrief te ondertekenen indien Lastminutekoeriers dit verlangt;
 • indien Lastminutekoeriers zulks verlangt, Lastminutekoeriers te helpen de zending in het voertuig te laden.
 1. Lastminutekoeriers is gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling op te zeggen indien de opdrachtgever enige op hem rustende verplichtingen uit deze algemene voorwaarden dan wel de overeenkomst als zodanig, niet nakomt, tenzij de tekortkoming van de opdrachtgever opzegging niet rechtvaardigt. Lastminutekoeriers is tevens gerechtigd de overeenkomst op te zeggen indien ten tijde van de inontvangstname van de zending door Lastminutekoeriers, blijkt dat de opdrachtgever een zending aanbiedt in strijd met het bepaalde in artikel 3.2. In geval van opzegging als in dit lid bedoeld, is de opdrachtgever gehouden Lastminutekoeriers de schade te vergoeden die Lastminutekoeriers als gevolg van de tekortkoming van de opdrachtgever lijdt.
 2. De opdrachtgever is verplicht Lastminutekoeriers de schade te vergoeden die Lastminutekoeriers lijdt ten gevolge van wijzigingen die door de opdrachtgever in de opdracht worden aangebracht, met dien verstande dat Lastminutekoeriers zich het recht voorbehoudt een wijziging van de opdracht niet te aanvaarden en de overeenkomst om die reden op te zeggen, tenzij de wijziging van ondergeschikte betekenis is. In geval van een dergelijke opzegging heeft Lastminutekoeriers recht op vergoeding van schade die hij als gevolg van de opzegging lijdt.
 3. Onverminderd het bepaalde in het overige van dit artikel, is de opdrachtgever gehouden om aan Lastminutekoeriers de door hem geleden schade te vergoeden voor zover die schade het gevolg is van de omstandigheid dat het vervoer van de zending van overheidswege geheel of ten dele verboden of beperkt is of zal worden, tenzij de opdrachtgever bewijst dat dit verbod of deze beperking Lastminutekoeriers bekend was bij het aangaan van de overeenkomst.
 4. Indien de opdrachtgever niet voldoet aan enige op hem rustende verplichting krachtens de wet of overeenkomst, is hij gehouden Lastminutekoeriers te vrijwaren van alle aanspraken van derden ter zake.

ARTIKEL 5. |  INHOUD VAN DE OPDRACHT, OPZEGGING DOOR DE OPDRACHTGEVER, PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. Lastminutekoeriers is steeds gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden. De rechten en verplichtingen uit deze algemene voorwaarden en de overeenkomst als zodanig, gelden ook ten behoeve van de eventueel door Lastminutekoeriers bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden, voor zover het recht op nakoming van die rechten en verplichtingen naar hun aard of strekking niet uitsluitend voorbehouden kunnen zijn aan Lastminutekoeriers c.q. de opdrachtgever.
 2. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle gegevens die door hem ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst aan Lastminutekoeriers zijn verstrekt. Lastminutekoeriers is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat hij is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. Behoudens tegenbewijs levert de vrachtbrief bewijs van de voorwaarden van de opdracht, de partijen bij de overeenkomst, de inontvangstname van de zending, de verpakking daarvan in uiterlijk goede staat, het gewicht en de aantallen daarvan. Indien en voor zover Lastminutekoeriers geen redelijke middelen ter beschikking staan om de juistheid van de op de vrachtbrief vermelde gegevens te controleren, levert de vrachtbrief geen bewijs van die vermeldingen.
 4. Indien de opdrachtgever de opdracht tussentijds annuleert, is de opdrachtgever verplicht de schade die Lastminutekoeriers dientengevolge lijdt te vergoeden.
 5. Overeenkomsten worden uitgevoerd tegen de laatstelijk door Lastminutekoeriers gepubliceerde tarieven, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De toepasselijke tarieven zijn op de website vermeld. Alle door Lastminutekoeriers vermelde tarieven zijn exclusief btw, exclusief eventuele vignet-, tol-, pont-, boot- en parkeerkosten en exclusief verblijfskosten en rustgelden in geval van een totale rijtijd van meer dan 12 uren.
 6. Tarieven zijn gebaseerd op een prijs per gereden kilometer, een extra avond- en weekendtoeslag, een extra gewichtstoeslag bij zendingen met een gewicht van meer dan 50 kilogram, een wacht- en lostijden vergoeding en een opslagvergoeding voor zendingen die na in ontvangst name door Lastminutekoeriers niet rechtstreeks worden vervoerd, doch in een daartoe beveiligde en verwarmde locatie worden opgeslagen om in een later stadium te vervoeren.
 7. Gewichtstoeslag wordt berekend door de verschuldigde prijs op basis van de te rijden kilometers te vermenigvuldigen met het toepasselijke gewichtstoeslag percentage. Avond- en weekendtoeslagen worden berekend over de te rijden kilometers, inclusief eventuele gewichtstoeslag.
 8. Wacht- en lostijdenvergoedingen worden per minuut berekend.
 9. Behoudens tegenbewijs is de administratie van Lastminutekoeriers beslissend voor de vaststelling van de door de opdrachtgever verschuldigde bedragen. Klachten ten aanzien van factuurbedragen dienen binnen zeven dagen na factuurdatum schriftelijk bij Lastminutekoeriers, bij gebreke waarvan het recht van de opdrachtgever om ter zake te reclameren is komen te vervallen.
 10. Lastminutekoeriers is steeds gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de door de opdrachtgever te betalen bedragen te vorderen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In geval van vooruitbetaling is Lastminutekoeriers niet eerder gehouden uitvoering aan de overeenkomst te geven dan nadat de betreffende vooruitbetaling door Lastminutekoeriers is ontvangen.
 11. Indien overeengekomen is dat de zending met een rembours zal worden belast, zal Lastminutekoeriers de zending slechts afleveren tegen voorafgaande betaling van het rembours in contant geld, dan wel een andere door de opdrachtgever geldig verklaarde betalingswijze. Indien na kennisgeving van aankomst blijkt dat de geadresseerde het rembours niet overeenkomstig de door de opdrachtgever aan Lastminutekoeriers voorgeschreven betalingswijze voldoet, zal Lastminutekoeriers de opdrachtgever om nadere instructies verzoeken. De kosten voortvloeiende uit het verzoek om instructies en het uitvoeren daarvan zijn voor rekening van de opdrachtgever. Bij gebreke van instructies is het bepaalde in artikel 4.3. van overeenkomstige toepassing. Lastminutekoeriers zal nadat deze aan hem zijn afgedragen, de remboursgelden, minus de eventueel nog door de opdrachtgever verschuldigde bedragen, binnen bekwame tijd na aflevering van de zending middels overboeking aan de opdrachtgever afdragen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 12. De overeengekomen betaling is ook verschuldigd indien de zending niet, slechts ten dele, beschadigd of met vertraging ter bestemming wordt afgeleverd.
 13. Beroep door de opdrachtgever op verrekening van vorderingen tot betaling van het aan Lastminutekoeriers verschuldigde met vorderingen uit anderen hoofde is niet toegestaan.
 14. Betalingen door de opdrachtgever te voldoen, dienen te geschieden op de door Lastminutekoeriers voorgeschreven wijze, binnen de door Lastminutekoeriers vermelde betalingstermijn. Indien geen tijdige betaling plaatsvindt, treedt het verzuim van de opdrachtgever van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de opdrachtgever intreedt, is hij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In geval de opdrachtgever een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, wordt in plaats van de hier bedoelde contractuele rente de dan geldende wettelijke rente aan de opdrachtgever doorberekend.
 15. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de opdrachtgever verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de opdrachtgever.

ARTIKEL 6. |  RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN LASTMINUTEKOERIERS

 1. Lastminutekoeriers voert de overeenkomst, onverminderd de tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen afspraken, uit naar eigen inzicht.
 2. Lastminutekoeriers zal de zending op de overeengekomen plaats, tijd en wijze in ontvangst nemen.
 3. Lastminutekoeriers zal de zending ter bestemming afleveren in de staat waarin hij de zending heeft ontvangen.
 4. Lastminutekoeriers zal de zending, behoudens overmacht, binnen de overeengekomen termijn ter bestemming afleveren.
 5. Lastminutekoeriers zal de zending bezorgen aan de deur van het overeengekomen adres. Wanneer het adres niet via een verharde rijweg of anderszins redelijkerwijs bereikbaar is, zal afgeleverd worden op een plaats die zich zo dicht mogelijk bij het opgegeven adres bevindt.

NIET-NAKOMING DOOR LASTMINUTEKOERIERS

 1. Partijen kunnen de opdracht met betrekking tot de zending die Lastminutekoeriers niet in ontvangst heeft genomen opzeggen. De opdrachtgever kan daartoe echter slechts overgaan nadat hij Lastminutekoeriers schriftelijk een uiterste termijn heeft gesteld en Lastminutekoeriers na afloop van die uiterste termijn nog niet aan zijn verplichting tot inontvangstname heeft voldaan. De opzegging geschiedt door een schriftelijke mededeling aan de andere partij. De opdracht als bedoeld in de eerste zin eindigt op het moment waarop deze mededeling wordt ontvangen.
 2. Na opzegging is Lastminutekoeriers verplicht aan de opdrachtgever de schade te vergoeden die de opdrachtgever door de opzegging heeft geleden. Deze schadevergoeding bedraagt ten hoogste tweemaal de overeengekomen prijs van de zending waarop de opzegging betrekking heeft, met dien verstande dat de opdrachtgever voor het gedeelte van de opdracht dat is opgezegd geen prijs aan Lastminutekoeriers is verschuldigd.

ARTIKEL 7. |  OVERMACHT

 1. Lastminutekoeriers is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zover hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
 2. Gedurende de periode van overmacht worden de verplichtingen van partijen uit de overeenkomst opgeschort.
 3. Indien de nakoming van de overeenkomst door overmacht blijvend onmogelijk wordt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 4. In geval van overmacht is Lastminutekoeriers niet verplicht voor het verdere vervoer naar de bestemmingsplaats zorg te dragen en is Lastminutekoeriers bevoegd de zending te lossen en op te slaan op een daartoe geschikte plaats, met inachtneming van opdrachtgevers redelijke belangen.
 5. Indien Lastminutekoeriers bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.
 6. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 8. |  AANSPRAKELIJKHEID VAN LASTMINUTEKOERIERS

 1. Indien de door Lastminutekoeriers ontvangen zending niet wordt afgeleverd in dezelfde staat als waarin hij de zending heeft ontvangen, doch de inhoud ervan nog wel kan worden aangewend voor het doel waarvoor het was bestemd, is Lastminutekoeriers, behoudens overmacht, verplicht de schade aan de zending zelve te vergoeden tot een bedrag van € 3,40 per kilogram met een maximum van € 454,- per zending.
 2. Indien de door Lastminutekoeriers ontvangen zending niet ter bestemming wordt afgeleverd of niet wordt afgeleverd in dezelfde staat als waarin hij de zending heeft ontvangen, ten gevolge waarvan de inhoud van de zending niet meer kan worden aangewend voor het doel waarvoor het was bestemd, is Lastminutekoeriers, behoudens overmacht, verplicht de daardoor veroorzaakte schade met inachtneming van de volgende bedragen te vergoeden:
 • voor de schade aan de zending zelve tot een bedrag van € 3,40 per kilogram met een maximum van € 454,- per zending;
 • voor de schade wegens het niet meer aangewend kunnen worden van de zending voor het doel waarvoor het was bestemd, maximaal tweemaal de vracht. Tevens is de overeengekomen vracht niet verschuldigd. Reeds voldane vracht dient als onverschuldigd betaald te worden gerestitueerd.
 1. Indien de zending wordt afgeleverd na het verstrijken van het overeengekomen tijdstip dan wel na afloop van de overeengekomen termijn is, behoudens overmacht, de overeengekomen vracht niet verschuldigd. Reeds voldane vracht dient als onverschuldigd betaald te worden gerestitueerd. Indien de opdrachtgever en/of de geadresseerde ten gevolge daarvan schade, niet zijnde schade aan de zending, heeft geleden, is Lastminutekoeriers gehouden die schade te vergoeden tot een maximum van tweemaal de overeengekomen vracht. Indien de zending tevens beschadigd is, is Lastminutekoeriers behoudens overmacht bovendien aansprakelijk voor de schade aan de zending zelve tot een bedrag van € 3,40 per kilogram met een maximum van € 454,- per zending. De last, zijn schade te bewijzen, rust op de opdrachtgever en/of geadresseerde.
 2. Bij de toepassing van het vorige lid komt Lastminutekoeriers een beroep op overmacht niet toe bij:
 • lichamelijke en geestelijke ongeschiktheid van de bestuurder van het voertuig;
 • de ondeugdelijkheid en ongeschiktheid van het voertuig en het materiaal waarvan Lastminutekoeriers zich bedient;
 • voorzienbare verkeerscongestie en/of verkeersdichtheid.
 1. Voor andere schade dan geregeld in de voorgaande leden van dit artikel, zoals gevolgschade, bedrijfsstilstand of immateriële schade, is Lastminutekoeriers nimmer aansprakelijk.
 2. Indien ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden een verdergaande aansprakelijkheid van Lastminutekoeriers mocht bestaan, zal de schadevergoeding niet meer bedragen dan wat Lastminutekoeriers in geval van totaal verlies der betrokken zaken verschuldigd zou zijn, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Lastminutekoeriers te allen tijde beperkt is tot het bedrag dat in het desbetreffende geval op basis van de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van Lastminutekoeriers daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Lastminutekoeriers dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
 3. Indien de zaken met aanwezigheid van zichtbare schade of verlies door Lastminutekoeriers worden afgeleverd zonder dat de geadresseerde bij of dadelijk na inontvangstname van de zaken een schriftelijk voorbehoud, waarin de algemene aard van de schade of het verlies is aangegeven, ter kennis van Lastminutekoeriers heeft gebracht, wordt Lastminutekoeriers geacht de zending in dezelfde staat te hebben afgeleverd als waarin hij deze heeft ontvangen.
 4. Indien de schade of het verlies ten tijde van de aflevering redelijkerwijs niet zichtbaar is en de geadresseerde niet binnen één week na aanneming van de zending een schriftelijk voorbehoud, waarin de algemene aard van de schade of het verlies is aangegeven, ter kennis van Lastminutekoeriers heeft gebracht, wordt Lastminutekoeriers eveneens geacht de zending in dezelfde staat te hebben afgeleverd als waarin hij deze heeft ontvangen.
 5. Indien de zending niet binnen de overeengekomen termijn wordt afgeleverd zonder dat de geadresseerde binnen één week na aanneming van de zending een schriftelijk voorbehoud, waarin is aangegeven dat de zending niet binnen die termijn zijn afgeleverd, ter kennis van Lastminutekoeriers heeft gebracht, wordt Lastminutekoeriers geacht de zending binnen die termijn te hebben afgeleverd.
 6. Alle vorderingen en verweren jegens Lastminutekoeriers verjaren door verloop van een jaar, onverminderd het bepaalde in artikel 8:1720 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 9. |  RETENTIE- EN PANDRECHT

 1. Lastminutekoeriers heeft jegens een ieder die daarvan afgifte verlangt een retentierecht op de zending en documenten die hij in verband met de overeenkomst onder zich heeft. Dit recht komt Lastminutekoeriers niet toe indien hij op het tijdstip dat hij de zending voor vervoer ontving, reden had te twijfelen aan de bevoegdheid van de opdrachtgever de zending voor vervoer aan te bieden.
 2. Het retentierecht heeft mede betrekking op hetgeen bij wijze van rembours op de zending drukt, alsmede op de hem in verband met het rembours toekomende provisie, waarvoor hij geen zekerheid behoeft te aanvaarden.
 3. Tegenover de opdrachtgever kan Lastminutekoeriers het retentierecht eveneens uitoefenen voor hetgeen hem nog verschuldigd is in verband met voorgaande overeenkomsten.
 4. Tegenover de geadresseerde, die in die hoedanigheid tot voorgaande overeenkomsten toetrad, kan Lastminutekoeriers het retentierecht eveneens uitoefenen voor hetgeen hem nog verschuldigd is in verband met die voorgaande overeenkomsten.
 5. Indien bij de afrekening geschil ontstaat over het verschuldigde bedrag of ter bepaling daarvan een niet spoedig uit te voeren berekening nodig is, is hij die aflevering vordert, verplicht het gedeelte over welke verschuldigdheid partijen het eens zijn, terstond te voldoen en voor de betaling van het door hem betwiste gedeelte of van het gedeelte waarvan het bedrag nog niet vaststaat, zekerheid te stellen.
 6. Alle zaken, documenten en gelden, die Lastminutekoeriers in verband met de overeenkomst onder zich heeft, strekken hem tot pand voor alle vorderingen die hij op de opdrachtgever heeft.
 7. Behoudens in de gevallen waarin de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, hem surseance van betaling is verleend of ten aanzien van hem de Wet Schuldsaneringsregeling Natuurlijke Personen van toepassing is verklaard, heeft Lastminutekoeriers nimmer het recht de verpande zaken te verkopen zonder toestemming van de rechter conform artikel 3:248 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 10. |  SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. In plaats van een rechterlijke beslissing kunnen partijen overeenkomen om geschillen te laten beslechten door arbitrage.
 3. Voor zover dwingende wet- of regelgeving daarvan niet afwijkt, worden gerechtelijke geschillen uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Lastminutekoeriers.