Algemenevoorwaarden

Algemene voorwaarden Lastminutekoeriers

ARTIKEL 1. |  DEFINITIES

 1. Lastminutekoeriers: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Bisonspoor 1211, 3605KZ te Maarssen, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 77658213 met als naam Logistiek Specialist B.V.
 2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Lastminutekoeriers een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Overeenkomst/vervoersopdracht: iedere tussen Lastminutekoeriers en de opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst waarmee Lastminutekoeriers zich jegens de opdrachtgever heeft verbonden tot het vervoeren van zaken over de weg.
 4. Zending: een zaak dan wel het geheel van zaken dat door of namens Lastminutekoeriers gelijktijdig wordt vervoerd en bestemd is voor één ontvanger.
 5. Website: www.lastminutekoeriers.nl.
 6. AVC: Algemene vervoerscondities
 7. CMR-verdrag: het verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (Geneve 1956).
 8. Schriftelijk: zowel schriftelijke communicatie als digitale communicatie op te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals maar niet beperkt tot: e-mails, whatsapp etc.

ARTIKEL 2. |  ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Lastminutekoeriers en iedere tot stand gekomen overeenkomst. In geval de overeenkomst betrekking heeft op internationaal vervoer van zaken over de weg, is naast deze algemene voorwaarden, het CMR-verdrag van toepassing. Indien en voor zover bij internationaal vervoer het bepaalde in deze algemene voorwaarden afwijkt van het bepaalde in het CMR-verdrag, prevaleert het bepaalde in het CMR-verdrag. Voorts zijn, voor zover daarvan in deze algemene voorwaarden niet wordt afgeweken, de Algemene Vervoerscondities 2002 van toepassing op binnenlands wegvervoer.
 2. Voor zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de algemene of andersluidende voorwaarden van de opdrachtgever niet op de overeenkomst van toepassing.
 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Vernietiging of nietigheid van één of meer van de onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Elk aanbod van Lastminutekoeriers is vrijblijvend.
 2. Lastminutekoeriers is geen algemene vervoerder en behoudt zich het recht voor om geheel naar eigen inzicht het vervoer te weigeren van enige verzending aangeboden voor verzending.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vervoert Lastminutekoeriers uitsluitend zendingen met een gewicht tot en met 500 kilogram.
 4. Zendingen dienen door de opdrachtgever per e-mail, via het aanmeldformulier op de website dan wel telefonisch te worden aangemeld. Lastminutekoeriers is, tenzij in het kader van een reeds tussen partijen bestaande verbintenis uitdrukkelijk anders is overeengekomen, pas gebonden aan een vervoersopdracht vanaf het moment dat Lastminutekoeriers de vervoersopdracht heeft bevestigd door middel van een bevestiging van het ordersysteem van Lastminutekoeriers.
 5. Indien de opdrachtgever de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De opdrachtgever is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.

ARTIKEL 4. | VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

 1. Indien Lastminutekoeriers de vervoersopdracht schriftelijk aan de opdrachtgever bevestigt, wordt geacht dat deze bevestiging de overeenkomst juist en volledig weergeeft. De opdrachtgever is gehouden Lastminutekoeriers zo spoedig mogelijk als voor de uitvoering van de vervoersopdracht is vereist, alle daarvoor relevante gegevens en bescheiden aan Lastminutekoeriers te verstrekken, op de door Lastminutekoeriers voorgeschreven wijze. In het bijzonder is de opdrachtgever verplicht Lastminutekoeriers omtrent de zending, alsmede omtrent de behandeling daarvan, tijdig al die opgaven te doen en bescheiden te verstrekken waartoe hij in staat is of behoort te zijn en waarvan hij weet of redelijkerwijs behoort te weten dat zij voor de uitvoering van de vervoersopdracht van belang zijn. Indien opdrachtgever niet tijdig enige informatie aan Lastminutekoeriers heeft verstrekt, worden de kosten die Lastminutekoeriers (extra) moet maken bij opdrachtgever in rekening gebracht, eventueel bovenop de vooraf overeengekomen opdrachtsom.
 2. De opdrachtgever is voorts gehouden:
 • de zending op de overeengekomen plaats, tijd en wijze ter beschikking van Lastminutekoeriers te stellen;
 • elk individueel stuk dat van de zending deel uitmaakt, duidelijk en doelmatig te adresseren;
 • de vrachtbrief te ondertekenen indien Lastminutekoeriers dit verlangt;
 • indien Lastminutekoeriers zulks verlangt, Lastminutekoeriers te helpen de zending in het voertuig te laden.
 1. De opdrachtgever garandeert dat hij (i)de persoonlijke gegevens heeft verkregen en de opdrachtgever deze legaal aan Lastminutekoeriers voor de verzending heeft verstrekt, (ii) gemachtigd is om dergelijke gegevens aan Lastminutekoeriers te verstrekken, inclusief als en voor zover de overdracht en verwerking van de gegevens in Nederland of andere landen is vereist voor het uitvoeren van de overeengekomen verzendservices en (iii) geïnformeerde en specifieke toestemming van de ontvanger daarvoor heeft gekregen. Op eerste verzoek van Lastminutekoeriers dient de opdrachtgever hiervoor vermelde toestemming aan Lastminutekoeriers te tonen.
 2. Lastminutekoeriers is gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling op te zeggen indien de opdrachtgever enige op hem rustende verplichtingen uit deze algemene voorwaarden dan wel de overeenkomst als zodanig, niet nakomt. Lastminutekoeriers is tevens gerechtigd de overeenkomst op te zeggen indien ten tijde van de inontvangstname van de zending door Lastminutekoeriers, blijkt dat de opdrachtgever een zending aanbiedt in strijd met het bepaalde in deze algemene voorwaarden. In geval van opzegging als in dit lid bedoeld, is de opdrachtgever gehouden Lastminutekoeriers de schade te vergoeden die Lastminutekoeriers als gevolg van de tekortkoming van de opdrachtgever lijdt.
 3. De opdrachtgever is verplicht Lastminutekoeriers de schade te vergoeden die Lastminutekoeriers lijdt ten gevolge van wijzigingen die door de opdrachtgever in de vervoersopdracht worden aangebracht, met dien verstande dat Lastminutekoeriers zich het recht voorbehoudt een wijziging van de vervoersopdracht niet te aanvaarden en de overeenkomst om die reden op te zeggen, tenzij de wijziging van ondergeschikte betekenis is. In geval van een dergelijke opzegging heeft Lastminutekoeriers recht op vergoeding van schade die hij als gevolg van de opzegging lijdt.
 4. Onverminderd het bepaalde in het overige van dit artikel, is de opdrachtgever gehouden om aan Lastminutekoeriers de door hem geleden schade te vergoeden voor zover die schade het gevolg is van de omstandigheid dat het vervoer van de zending van overheidswege geheel of ten dele verboden of beperkt is of zal worden.
 5. Indien de opdrachtgever niet voldoet aan enige op hem rustende verplichting krachtens de wet of overeenkomst, is hij gehouden Lastminutekoeriers te vrijwaren van alle aanspraken van derden ter zake.

ARTIKEL 5. | INHOUD VAN DE VERVOERSOPDRACHT, OPZEGGING DOOR DE OPDRACHTGEVER, PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. Lastminutekoeriers is steeds gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden. De rechten en verplichtingen uit deze algemene voorwaarden en de overeenkomst als zodanig, gelden ook ten behoeve van de eventueel door Lastminutekoeriers bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden, voor zover het recht op nakoming van die rechten en verplichtingen naar hun aard of strekking niet uitsluitend voorbehouden kunnen zijn aan Lastminutekoeriers c.q. de opdrachtgever.
 2. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle gegevens die door hem ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst aan Lastminutekoeriers zijn verstrekt. Lastminutekoeriers is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat hij is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. Behoudens tegenbewijs levert de bevestiging bewijs van de voorwaarden van de vervoersopdracht, de partijen bij de overeenkomst, de in ontvangst name van de zending, de verpakking daarvan in uiterlijk goede staat, het gewicht en de aantallen daarvan. Indien en voor zover Lastminutekoeriers geen redelijke middelen ter beschikking staan om de juistheid van de in de bevestiging van Lastminutekoeriers vermelde gegevens te controleren, levert deze bevestiging bewijs van die vermeldingen.
 4. Indien de opdrachtgever de vervoersopdracht tussentijds annuleert, is de opdrachtgever verplicht de schade die Lastminutekoeriers dientengevolge lijdt te vergoeden.
 5. Overeenkomsten worden uitgevoerd tegen de tarieven die uitdrukkelijk zijn overeengekomen. De toepasselijke tarieven zijn op de vervoersopdracht vermeld. Alle door Lastminutekoeriers vermelde tarieven zijn exclusief btw, exclusief eventuele vignet-, tol-, pont-, boot- en parkeerkosten.
 6. Tarieven zijn gebaseerd op een prijs per gereden kilometer, een extra avond- en weekendtoeslag, een extra gewichtstoeslag bij zendingen met een gewicht van meer dan 50 kilogram, een wacht- en lostijden vergoeding en een opslagvergoeding voor zendingen die na in ontvangst name door Lastminutekoeriers niet rechtstreeks worden vervoerd, doch in een daartoe beveiligde en verwarmde locatie worden opgeslagen om in een later stadium te vervoeren.
 7. Wacht- en lostijdenvergoedingen worden per 15 minuten berekend.
 8. Behoudens tegenbewijs is de administratie van Lastminutekoeriers beslissend voor de vaststelling van de door de opdrachtgever verschuldigde bedragen. Klachten ten aanzien van factuurbedragen dienen binnen zeven dagen na factuurdatum schriftelijk bij Lastminutekoeriers, bij gebreke waarvan het recht van de opdrachtgever om ter zake te reclameren is komen te vervallen.
 9. Lastminutekoeriers is steeds gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de door de opdrachtgever te betalen bedragen te vorderen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In geval van vooruitbetaling is Lastminutekoeriers niet eerder gehouden uitvoering aan de overeenkomst te geven dan nadat de betreffende vooruitbetaling door Lastminutekoeriers is ontvangen.
 10. De overeengekomen betaling is ook verschuldigd indien de zending niet, slechts ten dele, beschadigd of met vertraging ter bestemming wordt afgeleverd.
 11. Beroep door de opdrachtgever op verrekening van vorderingen tot betaling van het aan Lastminutekoeriers verschuldigde is niet toegestaan.
 12. Betalingen door de opdrachtgever te voldoen, dienen te geschieden op de door Lastminutekoeriers voorgeschreven wijze, binnen de door Lastminutekoeriers vermelde betalingstermijn. Indien geen tijdige betaling plaatsvindt, treedt het verzuim van de opdrachtgever van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de opdrachtgever intreedt, is hij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In geval de opdrachtgever een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, wordt in plaats van de hier bedoelde contractuele rente de dan geldende wettelijke rente aan de opdrachtgever doorberekend.
 13. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de opdrachtgever verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de opdrachtgever.

ARTIKEL 6. | RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN LASTMINUTEKOERIERS

 1. Lastminutekoeriers voert de overeenkomst, onverminderd de tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen afspraken, uit naar eigen inzicht.
 2. Lastminutekoeriers zal de zending op de overeengekomen plaats, tijd en wijze in ontvangst nemen.
 3. Lastminutekoeriers zal de zending ter bestemming afleveren in de staat waarin hij de zending heeft ontvangen.
 4. Lastminutekoeriers zal de zending, behoudens overmacht, binnen de overeengekomen termijn ter bestemming afleveren.
 5. Lastminutekoeriers zal de zending bezorgen aan de deur van het overeengekomen adres. Wanneer het adres niet via een verharde rijweg of anderszins redelijkerwijs bereikbaar is, zal afgeleverd worden op een plaats die zich zo dicht mogelijk bij het opgegeven adres bevindt.

NIET-NAKOMING DOOR LASTMINUTEKOERIERS

 1. Partijen kunnen de vervoersopdracht met betrekking tot de zending die Lastminutekoeriers niet in ontvangst heeft genomen opzeggen. De opdrachtgever kan daartoe echter slechts overgaan nadat hij Lastminutekoeriers schriftelijk een uiterste termijn heeft gesteld en Lastminutekoeriers na afloop van die uiterste termijn nog niet aan zijn verplichting tot inontvangstname heeft voldaan. De opzegging geschiedt door een schriftelijke mededeling aan de andere partij. De vervoersopdracht als bedoeld in de eerste zin eindigt op het moment waarop deze mededeling wordt ontvangen.
 2. Na opzegging is Lastminutekoeriers verplicht aan de opdrachtgever de schade te vergoeden die de opdrachtgever door de opzegging heeft geleden. Deze schadevergoeding bedraagt ten hoogste de overeengekomen prijs van de zending waarop de opzegging betrekking heeft, met dien verstande dat de opdrachtgever voor het gedeelte van de vervoersopdracht dat is opgezegd geen prijs aan Lastminutekoeriers is verschuldigd.

ARTIKEL 7. |  OVERMACHT

 1. Lastminutekoeriers is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zover hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
 2. Gedurende de periode van overmacht worden de verplichtingen van partijen uit de overeenkomst opgeschort.
 3. Indien de nakoming van de overeenkomst door overmacht blijvend onmogelijk wordt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 4. In geval van overmacht is Lastminutekoeriers niet verplicht voor het verdere vervoer naar de bestemmingsplaats zorg te dragen en is Lastminutekoeriers bevoegd de zending te lossen en op te slaan op een daartoe geschikte plaats, met inachtneming van opdrachtgevers redelijke belangen.
 5. Indien Lastminutekoeriers bij het intreden van de overmacht situatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.
 6. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding door Lastminutekoeriers in aanmerking.

ARTIKEL 8. |  AANSPRAKELIJKHEID VAN LASTMINUTEKOERIERS

 1. Indien Lastminutekoeriers aansprakelijk is voor schade jegens opdrachtgever wegens een onjuiste uitvoering van de vervoersopdracht, is deze schade beperkt tot een bedrag van € 3,40 per kilogram met een maximum van € 454,- per zending.
 2. Opdrachtgever en/of geadresseerde dient de door hem geleden schade te bewijzen.
 3. Bij de toepassing van het vorige lid komt Lastminutekoeriers een beroep op overmacht niet toe bij:
  • geestelijke ongeschiktheid van de bestuurder van het voertuig;
  • de ondeugdelijkheid en ongeschiktheid van het voertuig en het materiaal waarvan Lastminutekoeriers zich bedient;
  • voorzienbare verkeerscongestie en/of verkeersdichtheid.
 4. Voor andere schade dan geregeld in de voorgaande leden van dit artikel, zoals gevolgschade, bedrijfsstilstand of immateriële schade, is Lastminutekoeriers niet aansprakelijk.
 5. Indien ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden een verdergaande aansprakelijkheid van Lastminutekoeriers mocht bestaan, zal de schadevergoeding niet meer bedragen dan wat Lastminutekoeriers in geval van totaal verlies der betrokken zaken verschuldigd zou zijn, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Lastminutekoeriers te allen tijde beperkt is tot het bedrag dat in het desbetreffende geval op basis van de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van Lastminutekoeriers daadwerkelijk wordt uitgekeerd, eventueel vermeerderd met het eigen risico van Lastminutekoeriers dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
 6. Indien de zaken met aanwezigheid van zichtbare schade of verlies door Lastminutekoeriers worden afgeleverd zonder dat de geadresseerde bij of dadelijk na inontvangstname van de zaken een schriftelijk voorbehoud, waarin de algemene aard van de schade of het verlies is aangegeven, ter kennis van Lastminutekoeriers heeft gebracht, wordt Lastminutekoeriers geacht de zending in dezelfde staat te hebben afgeleverd als waarin hij deze heeft ontvangen.
 7. Alle vorderingen en verweren jegens Lastminutekoeriers verjaren door verloop van één jaar, onverminderd het bepaalde in artikel 8:1720 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 9. | RETENTIE- EN PANDRECHT

 1. Lastminutekoeriers heeft jegens een ieder die daarvan afgifte verlangt een retentierecht op de zending / pakket en documenten die hij in verband met de overeenkomst onder zich heeft.
 2. Tegenover de opdrachtgever kan Lastminutekoeriers het retentierecht eveneens uitoefenen voor hetgeen hem nog verschuldigd is in verband met voorgaande overeenkomsten.
 3. Tegenover de geadresseerde, die in die hoedanigheid tot voorgaande overeenkomsten toetrad, kan Lastminutekoeriers het retentierecht eveneens uitoefenen voor hetgeen hem nog verschuldigd is in verband met die voorgaande overeenkomsten.
 4. Indien bij de afrekening geschil ontstaat over het verschuldigde bedrag of ter bepaling daarvan een niet spoedig uit te voeren berekening nodig is, is hij die aflevering vordert, verplicht het gedeelte over welke verschuldigdheid partijen het eens zijn, terstond te voldoen en voor de betaling van het door hem betwiste gedeelte of van het gedeelte waarvan het bedrag nog niet vaststaat, zekerheid te stellen.
 5. Alle zaken, documenten en gelden, die Lastminutekoeriers in verband met de overeenkomst onder zich heeft, strekken hem tot pand voor alle vorderingen die hij op de opdrachtgever heeft.
 6. Lastminutekoeriers heeft het recht de verpande zaken te verkopen zonder toestemming van de rechter conform artikel 3:248 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, en zich op de opbrengst daarvan te verhalen.

ARTIKEL 10. |  SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. In plaats van een rechterlijke beslissing kunnen partijen overeenkomen om geschillen te laten beslechten door arbitrage.
 3. Voor zover dwingende wet- of regelgeving daarvan niet afwijkt, worden gerechtelijke geschillen uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Lastminutekoeriers.